МОСКВА ХОТЫН
ЛЕГШЕД ДАРЖАЛИНГ ДАСАН

ХУРАЛНУУД ТУХАЙ

ОНЛАЙН АРГААР ХУРАЛ ЗАХИЛГА

Дасан ерэхэ аргагуй гут? Онлайн аргаар мүргэл захигты.

ОНЛАЙН АРГААР ХУРАЛ ЗАХИЛГА

ХУРАЛНУУДАЙ БОЛОХО ҮДЭРНҮҮД

Дасан Хуралнуудые хурана, уншалга бүтээнэ.

Ямаршье хүн дасанай бүхы хуралнуудта хабаадажа болоно.

ДААТГАЛ

Москва хотын ЛЕГШЕД ДАРЖАЛИНГ дасанай хүгжэлтэ - манай гарта!

ЛЕГШЕД ДАРЖАЛИНГ дасан худалдаа наймаагай эмхидхэлгэ бэшэ. Ганса зоной үргэлэй ашаар тэрэ зайн гал,түлилгэ, уһан, болон ажахынгаа хүдэлмэринүүдэй түлбэри хэдэг.

ҮРГЭЛ ХАНДИБ

Reviews