ДАСАН ТУХАЙ
«ЛЕГШЕД ДАРЖАЛИНГ»

Москва хотын ЛЕГШЕД ДАРЖАЛИНГ дасан Профсоюзна гэжэ метрогой хажууда байдаг.

Тус дасан 2015 ондо Баир лама Цымпилов шэрээтын, Москва хотын Академическэ районой захиргаанай ашаар болон Росимущество агенствын туһаламжаар эмхидхэгдээ.

ДАСАНАЙ ДЭРГЭДЭ ЯБАХА ЁҺО
ДАСАН СОО

БҮГЭДЭ ДАСАНГУУДТА АДЛИ, ДАСАН СОО ШҮҮМЖЭЛЭГДЭНЭ:

  • Бурхад тээшэ ара талаараа эрьежэ болохогүй.
  • Бурхад руу хургаараа заажа болохогүй.
  • Дасанай газаа тамхи татахагүй.
  • Шангаар дуу гаралсажа, муу үгэнүүдые хэлэжэ болохогүй.

ДАСАН ҮЗЭЛГЭ

Дасанай дэргэдэ, дасан соошье ябахадаа, хододоо нара зүб гороолон ябаха ёһотой.

Ламанар бурханай дүрсэнүүд тухай дуратайгаар хөөрэжэ үгэхэ, гадна өөһэдөөшье хараха аргатайт.

Бурханай дүрсэнүүдэй хажуугаар миин лэ бү гарагты, юундэб гэхэдэ дүрсэ бүхэн өөрын гүнзэгы удхатай юм. Эдэ хадаа ямараб даа бурханай элирһэн үнэн дүрсэ гээшэ. Лама хүн заатагүй тус бурхан тухай хөөрэжэ үгэхэ.

Дасанай дэргэдэ, дасан соошье ябахадаа, хододоо нара зүб гороолон ябаха ёһотой. Дасанай хашаа соо ороод, сэхэ дасан руу шэглэжэ болохогүй. Мааниин хүрдэнүүдые эрьюулэн нэгэ гү, али гурба дахин гороо хэхэ шухала.

Дасан ороходо, түлбэри хэрэггүй.

Үдэр бүри дасанда ламанар ажалаа хэдэг, тэдэ таниие угтажа, асуудалнуудтатнай харюусаха.

Ламада ороходоо, урид нэрэеэ бэшүүлжэ болоно, үгышье һаа ээлжээгээр орохот.

ЛАМАДА БЭШҮҮЛХЭ