МОСКВА ХОТЫН ЛЕГШЕД ДАРЖАЛИНГ ДАСАН

Россиин Буддын шажанай заншалта Сангха
Москва хотын буддын шажантанай нютагай шажанай эмхидхэл

Залгаха утаснууд

Бидэ интернет талмайнуудтабди

telegram viber youtube vkontakte

117218 Москва хото, Профсоюзна метро, Кржижановскын үйлсэ, 13к2, 2-хи дабхар

ХОНХОДОХО

ҮНДЭҺЭН ДАСАНУУД