Дасанай ламанар
«Легшед Даржалинг»

Үдэр бүхэндэ дасанай ламанар Һүзэгшэдые угтан абажа, тушаалдаһан үйлэ хэрэгүүдээрнь зүбшөөл үгэхэ.

Ламада ороходоо, урид нэрэеэ бэшүүлжэ болоно, үгышье һаа ээлжээгээр орохот.

ЛАМАДА БЭШҮҮЛХЭ