Үргэл

Танай хундэ хэhэн туhатнай hооргоо урдаа табиhан тусэбтэтнай ехэ hайнаар бусаха.

ҮРГЭЛ
ХЭХЭ АРГАНУУД

ХЭДЫЕ ҮРГЭХЭЕЭ ӨӨҺЭДӨӨ МЭДЭНЭТ

100-шье, 500-шье, 1000-шье түхэригээр туһаламжа тон шухала!

Гадна дасанда мүнөө хэрэгтэй болохо хэрэгсэлнүүдые худалдан абажа туһалхат:

ҮРГЭҺЭН ХЭРЭГСЭЛНҮҮД

МҮНГӨӨР
ТУҺАЛХА
АРГАНУУД

1-й НЭГЭДЭХИ АРГА:
ЮМАНИ АРГААР

Үгышье һаа, түлбэриеэ бэшэгты:

ХОЁРДОХИ АРГА:
ТҮЛБЭРИИН БЭЛЭН
КВИТАНЦИИН АРГААР

Банкынгаа приложени нээгээд, QR-кодоор түлбэри ологты. Тэрэниие буулгахадатнай бэлэн квитанци гараад ерэхэ. Үргэлэй мүнгэеэ бэшээд, түлбэриеэ хэхэт.

Россиин банкнуудта таарана.

ГУРБАДАХИ АРГА:
ГАРААРАА
ОРУУЛХА

Получатель: Местная религиозная организация буддистов города Москвы "Московский Дацан "Легшед Даржалинг"

Тоолбориин номер: 40703810338000009821: 40703810338000009821

Банк: ПАО "Сбербанк России", г. Москва

БИК: 044525225

Корр.счёт: 30101810400000000225

Түлбэриин томилолго: Пожертвование на уставную деятельность

Түлэгшын ИНН/КПП: 7743181286 / 772701001

БУРХАН ГУРБАН ЭРДЭНИДЭ АБАРАЛ ОРОГ ЛЭ!