Хуулиин
мэдээсэл

"Москва хотын буддын шажантанай нютагай эмхидхэлэй, Москва хотын ЛЕГШЕД ДАРЖАЛИНГ дасанай бии болгогдоһон дансанууд."

Устав (1,9Мб, PDF) ссылка на скачивание.

Татабариин газарта табигдаһан тухай үнэмшэлгэ (0,2Мб, JPG) ссылка на скачивание.

Худалдаанай бэшэ эмхиин гүрэнэй гэршэлгын тухай үнэмшэлгэ (0,7Мб, JPG) ссылка на скачивание.

Нюурай гүрэнэй гэршэлгын тухай үнэмшэлгэ (2Мб, JPG) ссылка на скачивание.