ХУРАЛ ЗАХИЛГА

 

Хүндэтэ дасан орогшод! Ерэхэ аргагүй байбал, мүргэл онлайн аргаар захижа болонот.

ХУРАЛАЙ НЭРЭ ШЭЛЭГТЫ

Хэндэ хурал захинабта, тэрэнэйнгээ нэрэ ба түрэһэн онгыень заагты:

ХУРАЛНУУДАЙ БОЛОХО ҮДЭРНҮҮД

Мүргэл хэхэдээ, сэбэр сагаан сэдьхэлтэй, харюу хүлеэнгүй, үнэн сэхэ байха хэрэгтэй.

ҺАХЮУҺАН

Буряадаар Һахюуһан, түгэдээр Чой Джон, санскрит дээрэ – Дхармапала Һургаалай Хамгаалагша гэһэн удхатай.Урдаа табиһан ашаг туһатай зорилгонуудаа бэелүүлхэдэ һаад хэдэг юумэ усадхаха, тэрэнэй хорото нүлөөгэй оросолдохогүйдэ; бэеын, хэлэнэй ба сэдьхэлэй нүгэлнүүдһээ бэеэ арюудхахада, хүсэһэн түсэбээ бэелүүлхэдэ туһалха.

НАМСАРАЙ

Баян Намсарай (Намтосэ, Дзамбала, Кубера, Вайшравана) Буддын һургаал хамгаалагшадай нэгэн, зоной ажабайдал сахидаг, зөөри элбэгжэлүүлэлдэг. Баян Намсарайн хурал тэнюун байдал һайжаруулхада, ажал хэрэгтэ аза талаантай байдалда зорюулагдадаг. Гүн сэдьхэл һайжаруулхада, буян арьбажуулхада туһатай.

САГААН ШҮХЭРТЭ

Муу хэлэ аманһаа аршалдаг.

ТАВАН ХАРЮУЛГА

Бүхы муу үзэлдэлнүүдһээ, хорото үйлэнүүдһээ, муу зүүдэнһээ арюудхадаг, һаалта усадхадаг.

ЧАСУМ

Балин хорото дайсануудые номгоруулхада үргэгдэдэг. Балин бэлэдхэхэдэ хара хилээмэн, һүн, архи, шара тоһон, будаа ба огородой эдеэн ородог.

ЦЭДО

Ута наһанай Будда, Аюша бурханда, зорюулагдаһан мүргэл. Тусхай ном, тарнинууд ламанараар уншагдажа,үргэл хэгдэжэ,һүзэгшэд Аюша бурханһаа ута наһа гуйдаг. Үбшэндэ дайрагдаһан гү али сэдьхэлээ унаһан зондо ехэ тааруу.

ЗУГДЭР НАМЖАЛМА

Хүнэй наһа утадхадаг эхэнэр бурхадай нэгэн. Тэрэ сагһаа урид үхэлһээ хамгаалдаг, наһа утадхадаг.

БАНЗАРАГША

"Мүргэл хүнүүдэй нүгэлөө арилгахада ба үхибүүдые муу үйлэнүүдһээ абаралгада захидаг юм. Хүүгэдые муу юунүүдһээ аршалха, үбшэ усадхаха гэһэн удхатай. Гадна гэрэй амитадай үбшэнһээ абардаг. Санскридаар «панча ракша» - табан хамгаалагшад. Хуралда эдэ бурхадта зорюулһан номууд уншагдадаг юм. Нарай үхибүүдэй элүүр энхэдэ болон наһатайшуулай бэе һайжаруулгада туһа болодог. Гадна томо зоной элдэб бэрхэшээлтэ асуудалнуудые усадхадаг."

ОТОШО

"Отошо бурханда зорюулагдаһан энхэ элүүр болохын, бэе махабадай болон гүн сэдьхэлэй байдал һайжаруулгын уншалга һарада нэгэ удаа болодог. Энэ үдэр бүхы амитадай элүүр энхэ, ута наһатай, үбшэн зоболонһоо һалажа байхын түлөө мүргэл хэгдэдэг. Энэ үдэр хэгдэһэн буян зуу дахин арьбажадаг. Будда Шигэмүүни Отошо Бурханай дүрсэ абажа, түрүүшынхиеэ номшо шажанаа номноо. Хуралай һүүлээр үбшэн хүндэ хүртөөхэеэ аршан абаха хэрэгтэй. Отошо Бурханда мүргэхэдээ, һү, даллага, жэмэс асардаг. Архи хэрэггүй."

МАНДАЛ ШИВА

Ногоон Дара Эхэдэ зорюулагдаһан хурал Һарада нэгэ удаа болодог. Тус мүргэл элдэб бэрхэшээлтэ асуудалнуудые ба буруу, муу ябадалай хойшолонгуудые усадхалгада, амгалан байдалай тогтоолгодо, гэр бүлэ болоходо, үри хүүгэдэй түрэхэдэ туһалдаг. Хуралай үедэ дүрбэ дахин Мандала үргэгдэжэ, хорото үйлэнүүд усадхагдадаг, муу зүүдэн, хэлэ аманай хойшолонгуудһаа абардаг, хүнэй бэе, һанаа сэдьхэл һайжардаг. Гадна үхибүүдэй түрэхэдэ, үбгэ һамганай зүрилдөөтэ харилсаа номгоруулдаг. Даллага үршөөхэнь тон ехэ удхатай.

АЛТАН ГЭРЭЛ

Алтан Гэрэлэй уншалга эд зөөри элбэгжүүлдэг, амгалан байдалда нүлөө үгэдэг, ажал хэрэгтэ амжалта асардаг, ухаанай муу үйлэ арюудхадаг, оһолто элдэб муу ушарнуудһаа хамгаалдаг. Хурал һарада нэгэ удаа болодог. Буряадуудай шүтэдэг мүргэл. Урдань айл бүхэн ламые гэртээ урижа, номнол үнгэргэдэг байһан. Гэр бүлын амгалан байдал сахидаг, муу үйлэ усадхадаг. Зөөри арьбажуулхада, гал уһанай аюулһаа хамгаалхада туһа хүргэдэг, һаалта усадхадаг, буян хэшэг нэмээдэг.

УВА ЮРООЛ

"Нүгшэһэн хүнэй 49 хоногой хугасаанда түрэлөө олохын түлөө уншагдадаг. Хуралда хүнэй түрэһэн ба нүгшэһэн .үдэр бэшэдэггүйтиимэһээ 0000 гээд бэшэгты. Нүгшэһэн хүндэ 49 хоногынь болотор долоон хоног бүхэндэ уншалга захижа байха хэрэгтэй. Ганса нүгшэһэн зониие бэшэхэ!"

ЦЕТАР

Наһанай түлөөһэн – урданай бодото хэрэг. Алуулхаяа байһан амитадые абарха гэһэн зорилготой мүргэл. Энэ хуралда хабаадагшад ехэ буян абадаг. Үншэн үхибүүд, гэр байрагүй хүнүүд, ганса бэе наһатайшуул, дутуу эрхэтэн, зайгуул нохойнууд ба бухы эрхэгүй амитадые аршалжа, уншалга номнолдог.

ҮРГЭЛ
ХУРАЛДА ЮУ АСАРХАБ

СЭРЖЭМ

Алтан ундаа:

Архи - хорото үйлэнүүдые дарахын түлөө;

Һүн - элүүр энхэ, аза талаан, сэбэр сагаан юумэ нээхын түлөө;

Хара сай – муу юумэ усадхахын түлөө.

ДАЛЛАГА

Ажабайдалай шанар һайжаруулхада:

жэмэс;

һүн;

печени;

хилээмэн

ЗУЛА

Жаахан зула:

тоһон зула;

парафин зула.